برچسب » آيه هدايت_عصمت_افضليت امام_علي رباني گلپايگاني

مقاله: آیه هدایت و عصمت و افضلیت امام
3 ماه قبل

مقاله: آیه هدایت و عصمت و افضلیت امام

آیه هدایت و عصمت و افضلیت امام مفادآيه اهتداء(آيه ۳۵ سوره يونس)اين است كه پيروي از كساني مجاز است كه از هدايت افاضي الهي برخوردارند ودرهدايت كردن ديگران،‌از هدايت اكتسابي بي نيازند. هم چنين مفاد آيه اين است كه ايصال به مطلوب ، تنها از كساني ساخته است كه از هدايت افاضي برخوردار باشند و […]