برچسب » افضلیت امام_امامت عامه_امامت خاصه

مقاله: امامت و افضلیت
3 ماه قبل

مقاله: امامت و افضلیت

امامت و افضلیت بحث افضلیت در باب امامت در دو مورد مطرح ميشود؛ یكي در باب امامت ّعامه و دیگري در باب امامت ّ خاصه در امامت ّعامه آن جا كه از صفات و ویژگي ھاي امام بحث ميشود، از افضلیت به عنوان یكي از بایستگي ھاي امام سخن به میان مي آید و در […]