برچسب » اقناع_مخاطب_پاسخ_قرآن_شبهه اعتقادی

مقاله:ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﻨﺎع ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳِﻲ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت اﻋﺘﻘﺎدي
3 ماه قبل

مقاله:ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﻨﺎع ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳِﻲ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت اﻋﺘﻘﺎدي

ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﻨﺎع ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳِﻲ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت اﻋﺘﻘﺎدي نویسنده :استاد برنجکار