برچسب » معرفت امام_ضرورت معرفت امام

مقاله: ضرورت معرفت امام
3 ماه قبل

مقاله: ضرورت معرفت امام

ضرورت معرفت امام در اين اثر مطالبى درباره معرفت و شــناخت امام به نــگارش درآمده كه در نظام معرفتى، دينى و عملى و نيز نمادهاى اجتماعى مسلمانان جايگاه مهمى دارد براين اساس است كه دانشمندان شيعه و سنى در اصل مسأله لزوم معرفت امام، ً تقريبا اتفاق نظر دارند و تنها در ادلّه و حدود […]