برچسب » نقش فاعلی امام_علی ربانی گلپایگانی

مقاله: نقش فاعلي امام در نظام آفرینش
3 ماه قبل

مقاله: نقش فاعلي امام در نظام آفرینش

نقش فاعلي امام در نظام آفرینش بحث دربارة جایگاه و نقش امام در جھان آفرینش به نقش فاعلي و غایي امام در جھان باز ميگردد، یعني آیا امام از چنان كمال وجودي برخوردار است كه در عالم آفرینش نقش فاعلي یا غایي یا ھر دو را ایفا كند؟ در مورد نقش تكویني امام به عنوان […]