برچسب » وظایف امت _وظایف امت در برابر امام

مقاله: وظایف امت در برابر امام
3 ماه قبل

مقاله: وظایف امت در برابر امام

وظایف امت در برابر امام در مقالــةپيش رو دلايل نقلى مهم ترين وظايفى كه در برابرمعصومين بايدرعايت گردد، به شيوةبرهانی بررسی مى شود؛وظايفی مانند: معرفت، اطاعت، تسليم،شكر،دوستی بادوستان و دشمنى با دشمنان امام، نصرت، احياى امامت اهل بيت،دعا و انتظار ظهور. معرفت امام شــرط حصول ايمان، اعتقاد وعمل اســت. و اين معرفت را مى تــوان […]