برچسب » پیوند_مظهراحسان_یاس آل محمد

سالروز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم یاس آل محمد مبارک
3 ماه قبل

سالروز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم یاس آل محمد مبارک

  امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند امشب دو تا را جفت هم، از صنع یکتا میکند یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا می کند سالروز ازدواج حضرت فاطمه و امام علی مبارکباد